Ajwota'in ka amel argentinos ka teweli kijyoina Tijetneyisana'ja Iyota'in ka amel ka teweli y ineyeweli na tiwetneyisina'ja sistema educativo